Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  
Obdobie 28. 7. – 3. 8. 2014
Liturgická oslava Úmysel
Nedeľa
27.7.2014
7.30
10.00
SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    na úmysel kňaza
10.00    na úmysel kňaza
Pondelok
28.7.2014
--.--
Pondelok 17. týždňa v Cezročnom období

Utorok
29.7.2014
18.30 Sv. Marta, spomienka
18.30    † Štefánia Bystrická – 1. výročie smrti
Streda
30.7.2014
7.00
Streda 17. týždňa v Cezročnom období
7.00    † Jozef Janiga ml.
Štvrtok
31.7.2014
18.30
Sv. Ignác z Loyoly, kňaz, spomienka
18.30    † Oľga Pirožáková
Piatok
1.8.2014
18.30
Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
Prvý piatok
18.30    † z rod. Figurovej a Treľákovej
Sobota
2.8.2014
17.30
18.30

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období
Prvá sobota
17.30    Fatimská pobožnosť
18.30    † Rudolf Kuráň
Nedeľa
3.8.2014
7.30
10.00
OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30    za farníkov
10.00    za zdravie Márie Šináľovej
 • Upratovanie kostola, skupina číslo: 23
 • Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, nášho biskupa, pamätajme naňho vo svojich modlitbách.
 • Srdečné „Pán Boh zaplať“ všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní minulotýždňovej oslavy výročia posviacky kostola.
 • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Sv. spoveď:
  • ŠTVRTOK, PIATOK: 17.00 – 18.30
  • Ku chorým: v piatok o 8.00.
 • 2. augusta (sobota) možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Na získanie odpustkov sa vyžaduje nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Treba splniť aj obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a chrániť sa hriechu (aj všedného). Tieto odpustky sa dajú získať aj vo františkánskych kostoloch.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Kuráň, syn Jozefa a Boženy rod. Čaklošovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Michaela Hlinová, dcéra Jozefa a Margity rod. Mišekovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Zábiedove, ohlasujú sa dnes prvý raz. Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • MILODARY:   
  • - bohuznáma na oltár........100,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: skupina č. 23. (Pavol JENDRÁŠEK, Robert STASEL, Anna ŠÁLKOVÁ, Jozef FIGURA, Jozef JAŠURKA) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová